22. PyGame

Защо искаме да правим игри?

Колко точно различно е?

Основните ни занимания

Показваме неща на екрана

Безкрайният цикъл

Цялата ни игра е един безкраен цикъл, в който обработваме event-и

     import pygame

     pygame.init()
     screen = pygame.display.set_mode((640, 480))

     running = True
     while running
       for event in pygame.event.get():
         if event.type == pygame.QUIT
           running = False
  

Безкраен цикъл done right

    import pygame

    class Game(object)
      def main(self, screen):
        while 1
          for event in pygame.event.get():
            if event.type == pygame.QUIT
              return

    if __name__ == '__main__'
      pygame.init()
      screen = pygame.display.set_mode((640, 480))
      Game().main(screen)
  

Чертаене

FPS

Различни машини - различни възможности.

    while 1
      clock.tick(30)

      for event in pygame.event.get()
        if event.type == pygame.QUIT:
          return

      screen.fill((200, 200, 200))
      screen.blit(image, (320, 240))
      pygame.display.flip()
  

Анимации

Със всяка итерация променяме координатите на нещото, което се "движи"

и всеки път подаваме новите на screen.blit

screen.blit(image, (x, y))

User Input

    key = pygame.key.get_pressed()
    if key[pygame.K_LEFT]
      image_x -= 10
    if key[pygame.K_RIGHT]
      image_x += 10
    if key[pygame.K_UP]
      image_y -= 10
    if key[pygame.K_DOWN]
      image_y += 10
  

Sprites

Двуизмерна картинка или анимация, интегрирана в някакво пространство

    class Player(pygame.sprite.Sprite)
      def __init__(self, *groups):
        super(Player, self).__init__(*groups)
        self.image = pygame.image.load('player.png')
        self.rect = pygame.rect.Rect((320, 240), self.image.get_size())

      def update(self)
        key = pygame.key.get_pressed()
        if key[pygame.K_LEFT]
          self.rect.x -= 10
        if key[pygame.K_RIGHT]
          self.rect.x += 10
        if key[pygame.K_UP]
          self.rect.y -= 10
        if key[pygame.K_DOWN]
          self.rect.y += 10
  

Групи от спрайтове

В общия случай го раздаваме с десетки/стотици спрайтове.

Не искаме да се молим на всеки един по отделно да се пречертае

    class Game(object)
      def main(self, screen):
        clock = pygame.time.Clock()

        sprites = pygame.sprite.Group()
        self.player = Player(sprites)

        while 1
          clock.tick(30)

          for event in pygame.event.get()
            if event.type == pygame.QUIT:
              return

          sprites.update()
          screen.fill((200, 200, 200))
          sprites.draw(screen)
          pygame.display.flip()
  

Smoother!

Малко по-приятна сцена

screen.fill е полезно, но изключително куцо

Би било далеч по-приятно да имаме някакъв красив фон...като небе примерно

    def main(self, screen)
      clock = pygame.time.Clock()

      background = pygame.image.load('background.png')
      sprites = pygame.sprite.Group()
      self.player = Player(sprites)

      while 1
        dt = clock.tick(30)
        for event in pygame.event.get()
        [....]

        sprites.update(dt / 1000.)
        screen.blit(background, (0, 0))
        sprites.draw(screen)
        pygame.display.flip()
  

The real deal!

Gameplay Mechanics

Collision detection

4 основни подхода

Препядствия

Ще добавим стени, че да не ни бяга човечето, също биха били полезни

    self.walls = pygame.sprite.Group()
    block = pygame.image.load('block.png')
    for x in range(0, 640, 32)
      for y in range(0, 480, 32):
        if x in (0, 640-32) or y in (0, 480-32)
          wall = pygame.sprite.Sprite(self.walls)
          wall.image = block
          wall.rect = pygame.rect.Rect((x, y), block.get_size())
    sprites.add(self.walls)
  

Сблъсъци с препядствията

    last = self.rect.copy()
    for cell in pygame.sprite.spritecollide(self, game.walls, dokill=False)
      self.rect = last
  

Прецизни сблъсъци

    new = self.rect
    for cell in pygame.sprite.spritecollide(self, game.walls, False)
      cell = cell.rect
      if last.right <= cell.left and new.right > cell.left
        new.right = cell.left
      if last.left >= cell.right and new.left < cell.right
        new.left = cell.right
      if last.bottom <= cell.top and new.bottom > cell.top
        new.bottom = cell.top
      if last.top >= cell.bottom and new.top < cell.bottom
        new.top = cell.bottom
  

И още...

Още въпроси?