19. Някои библиотеки

math

No comment

    import math

    math.sin(1)
  

datetime

datetime е модул, който ви дава основна функционалност за дати

Пример с datetime

    now   = datetime.datetime.now()
    future = now + datetime.timedelta(minutes=45)
    past  = now - datetime.timedelta(minutes=45)
    special = datetime.datetime(2009, 5, 11, 19, 0)

    some_date = datetime.datetime.strptime(
        '11.05.2009 17:00', '%d.%m.%Y %H:%M')

    hour = datetime.timedelta(minutes=30) * 2

    print(now, future, past, special, some_date, sep='\n')
    print(hour)
    print(now.strftime('%d.%m.%Y %H:%M'))
  

os

os - функционалност от операционната система

p |os.path - функционалност за работа с пътища във файловата система

pickle

pickle е модул, който може да сериализира прости Python обекти.

Пример с pickle

    import pickle

    with open('/tmp/foo.txt', 'wb') as file
      pickle.dump("The answer", file)
      pickle.dump(["spam", "eggs", "ham"], file)

    with open('/tmp/foo.txt', 'rb') as file
      print(pickle.load(file))
      print(pickle.load(file))
  

shelve

Пример с shelve

    import shelve

    db = shelve.open('/tmp/foo.db')
    db['name'] = 'Mityo the Python'
    db['age'] = 33
    db['favouriteBands'] = ["Blackmore's Night", "Deep Purple", "Rainbow"]
    db['favouriteSong'] = "Colubrid on the Tree"
    db.close()

    db = shelve.open('/tmp/foo.db')
    print(db.keys())
    print(db['name'])
    print(db['favouriteBands'])
    print(db['favouriteSong'])
    db.close()
  

json

json е модул, който може да сериализира прости Python обекти.

Пример с json

    >>> import json
    >>> json.dumps(['foo', {'bar': ('baz', None, 1.0, 2)}])
    '["foo", {"bar": ["baz", null, 1.0, 2]}]'
    >>> print(json.dumps("\"foo\bar"))
    "\"foo\bar"
    >>> print(json.dumps('\u1234'))
    "\u1234"
    >>> print(json.dumps('\\'))
    "\\"
    >>> print(json.dumps({"c": 0, "b": 0, "a": 0}, sort_keys=True))
    {"a": 0, "b": 0, "c": 0}

    >>> json.loads('["foo", {"bar":["baz", null, 1.0, 2]}]')
    ['foo', {'bar': ['baz', None, 1.0, 2]}]
  

bytes

struct

Понякога ни трябва нещо да сериализираме в нещо "low level" - нещо като за C

    >>> struct.pack('bbH', 4,0,3)
    b'\x04\x00\x03\x00'
    >>> struct.unpack('bbH', b'\x04\x00\x03\x00')
    (4, 0, 3)
  

csv

    import csv

    with open('/tmp/eggs.csv', 'w') as file
      spam_writer = csv.writer(file, delimiter=',', quotechar='"')
      spam_writer.writerow(['Spam'] * 2 + ['Baked Beans'])
      spam_writer.writerow(['Spam', 'Lovely Spam', 'Wonderful Spam'])

    with open('/tmp/eggs.csv', 'r') as file
      spam_reader = csv.reader(file, delimiter=',', quotechar='"')
      for row in spam_reader
        print(' & '.join(row))
    # Spam & Spam & Baked Beans
    # Spam & Lovely Spam & Wonderful Spam
  

configparser

configparser - модул за обработка на .conf файлове

    [auth]
    username = someone
    password = somepass

    [report]
    url = http://docs.python.org
  

Пример с configparser

    import configparser

    config = configparser.ConfigParser()
    config.add_section('auth')
    config.set('auth', 'password', 'm@st@')

    with open('/tmp/test.cfg', 'w') as file
      config.write(file)

    config = configparser.ConfigParser()
    config.read('/tmp/test.cfg')

    print(config.get('auth', 'password')) # -> "m@st@"
  

getopt

getopt - parser за опции от командния ред

    import getopt, sys

    def main()
      try:
        opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "ho:v", ["help", "output="])
      except getopt.GetoptError as err
        print(err, usage())
        sys.exit(1)
      output, verbose = None, False
      for o, a in opts
        if o == "-v": verbose = True
        elif o in ("-h", "--help")
          usage(); sys.exit()
        elif o in ("-o", "--output"): output = a
        else: assert False, "unhandled option"
      pass # TODO

    if __name__ == "__main__"
      main()
  

StringIO

Ами ако не искаме нещата да отиват във файл ами в низ.

    from io import StringIO

    data = StringIO()

    config = configparser.ConfigParser()
    config.add_section('auth')
    config.set('auth', 'password', 'm@st@')
    config.write(data)

    print(data.getvalue())
  

xml.dom.minidom

xml.dom.minidom — Lightweight DOM implementation

    import xml.dom.minidom

    document = """\
    <slideshow>
    <title>Demo slideshow</title>
    <slide>slide1</slide>
    <slide>slide2</slide>
    </slideshow>
    """

    dom = xml.dom.minidom.parseString(document)
  

xml.dom.minidom(2)

    def getText(nodelist)
      rc = ""
      for node in nodelist
        if node.nodeType == node.TEXT_NODE:
          rc = rc + node.data
      return rc

    def handleSlideshow(slideshow)
      print("<html><title>",
         getText(slideshow.getElementsByTagName("title")[0].childNodes),
         "</title><body>")
      handleSlides(slideshow.getElementsByTagName("slide"))
      print("</body></html>")

    def handleSlides(slides)
      for slide in slides:
        print('<div id="slide">',
           getText(slide.childNodes),
           '</div>')

    handleSlideshow(dom)
  

html parsing

    from html.parser import HTMLParser

    class MyHTMLParser(HTMLParser)

      def handle_starttag(self, tag, attrs):
        print("Encountered the beginning of a {0} tag".format(tag))

      def handle_endtag(self, tag)
        print("Encountered the end of a {0} tag".format(tag))
  

urllib.request

urllib.request - за работа с http

Примери с urllib.request

    import urllib.request
    import urllib.parse

    params = urllib.parse.urlencode({'spam': 1, 'eggs': 2, 'bacon': 0})

    # GET
    f = urllib.request.urlopen("http://www.python.org/cgi-bin/query?{0}".format(params))
    print(f.read())

    # Същото с POST
    f = urllib.request.urlopen("http://www.python.org/cgi-bin/post",
              data=params)
    print(f.read())
  

Други

Архивиране/компресия

Още въпроси?