14. Преговор

Типове

Списъци (list)

     >>> x = [1, 2, 3]
     >>> x.append(5)
     [1, 2, 3, 5]
     >>> del x[2]
     >>> len(x)
     >>> 2 in x # True
  

Речници (dict)

     >>> x = {'a': 10, 'b': 20}
     >>> x['c'] = 40
     >>> 'c' in x # True
     >>> 40 in x # False
     >>> del x['c']
     >>> x.update({'z': 1000, 'b': 21})
     >>> x
     {'a': 10, 'b': 21, 'c': 40, 'z': 1000}
  

Сетове (set)

     >>> x = {1, 5, 'Hello', False}
     >>> x.add(4)
     >>> x.add(5)
     >>> x.remove('Hello')
     >>> x
     {1, 5, False, 4}
  

Tuples

     >>> x = (1,2,3)
     >>> x[1]
     2
  

и толкоз - не могат да се променят

Mutable vs immutable

     а = 5
     а += 2 # 7
  

Този код не променя стойноста на 5, а кара а да сочи към друга стойност (7). Числата са immutable.

     а = [1,2,3]
     a.append(4)
  

Този код променя списъка, към който сочи a. Списъците са mutable.

Контролни структури

     if a > 5:
       # do something
     elif a > 2:
       # do other
     else:
       # do third thing

     for e in my_list:
       print(e)

     for i in range(0, 100):
       print(i ** i)

     while a > 5:
       a -= 1
       print("a is now " + a)
  

Функции

     def my_func(a, b, *args, **kwargs):
       print(type(args)) # list
       print(type(kwargs)) # dict
     my_func(*[1,2,3])
  

Анонимни фуннкции

     >>> operation = lambda x, y: x * y
     >>> print(operation(6, 7))
     42
  

map и filter

     >>> list(map(lambda x: x ** 2, range(1, 10)))
     [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]

     >>> list(filter(lambda x: x % 2, range(1, 10)))
     [1, 3, 5, 7, 9]
  

list comprehensions

[израз for променлива in поредица if условие]

     >>> [x * x for x in range(0, 10) if x % 2]
     [1, 9, 25, 49, 81]
  
    >>> nums = range(0, 10)
    >>> [(x, y) for x in nums for y in nums if (x + y) == 13]
    [(4, 9), (5, 8), (6, 7), (7, 6), (8, 5), (9, 4)]
  

set и dict comprehensions

     >>> {x % 8 for x in range(0, 20) if (x % 2) == 0}
     {0, 2, 4, 6}

     >>> {x: x**2 for x in range(0, 5)}
     {0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}
  

Unit testing

     class MyUnitTest(unittest.TestCase):
       def test_first_feature(self):
         # създаваме среда за теста
         self.assertTrue(нещо)
         self.assertEqual(едно, друго)
         self.failIf(нещо, което трябва да е False)

       def test_second_feature(self):
         ...

     if __name__ == "__main__":
       unittest.main()
  

Видове тестове

Test-Driven Developmnt

Изключения

Всички класове на изключения наследяват Exception и се казват НещоError

     def myfunc():
       raise DairyException("OUT OF CHEESE ERROR.")

     try:
       myfunc()
     catch DairyException e:
       print("Seomthing went wrong: " + e)
     finally:
       print("Program finished")
  

Генератори (yield)

Функция, която се държи като итератор

     def primes():
       number = 2
       while True:
         if all([number % divisor for divisor in range(2, number)]):
           yield number
         number += 1
  

Итератори

     iterator = iter([1,2,3])
     while True:
       try:
         x = next(iterator)
         print(x)
       catch StopIteration:
         break
  

Класове

     class Accumulator(SomeBaseClass):
       def __init__(self, value):
         self.value = value

       def get_value(self):
         return self.value

       def increment(self, a = 1):
         self.value += a
  

Статични методи

     class Person:
       people = []

       @staticmethod
       def register(name):
         Person.people.append(name)
         print(len(Person.people), "people are registered now")

     >>> Person.register("Mityo the Python")
     1 people are registered now
     >>> Person.register("Pooh")
     2 people are registered now
  

Класови методи

     class Something:
       @classmethod
       def greet(cls, someone):
         print(someone, "was greeted from", cls)

     >>> Something.greet("Mityo")
     Mityo was greeted from <class '__main__.Something'>
  

Специални методи

Специални методи

Декоратори

     def memoize(func):
       memory = {}
       def memoized(*args):
         if args in memory:
           return memory[args]
         result = func(*args)
         memory[args] = result
         return result
       return memoized
  

Декоратори в действие

     @memoized
     def fibonacci(x):
       if x in [0,1]:
         return 1
       return fibonacci(x-1) + fibonacci(x-2)
  

Декоратори с аргументи

     def accepts(*types):
      def accepter(f):
       def decorated(*args):
        for (i, (arg, t)) in enumerate(zip(args, types)):
         if not isinstance(arg, t):
          raise TypeError("""Argument #{0} of '{1}' should \
            have been of type {2}".format(i,
                      f.__name__,
                      t.__name__))
         return f(*args)
        return decorated
  
h2 |

Още въпроси?