10. Декоратори

Появяваха се от време на време...

     | @staticmethod
     | def register(name)
     |   Person.people.append(name)
     |   print(len(Person.people), "people are registered now")
     | [...]
     | @classmethod
     | def greet(cls, someone)
     |   print(someone, "was greeted from", cls)
  

Но преди това...

Хм...защо тогава една функция да не връща друга?

Айде малко математика

     | def fibonacci(x):
     |   if x in [0,1]:
     |     return 1
     |   return fibonacci(x-1) + fibonacci(x-2)
  

Да де, ама е рекурсивна
=> при аргумент x > 40 е изключително бавна
Без значение колко пъти я извикваме с един и същи аргумент

Как да минимизираме излишните сметки?

Повторението е баща на затъпяването

Защо просто не се опитаме да си записваме вече пресмятаните стойности?

     | if x not in memory:
     |   memory[x] = fibonacci(x)
     | print(memory[x])
  

Защо тогава една функция да не връща друга?

Декоратори наричаме функциите f от вида

Резултатът е нова функция, разширяваща функционалността на първата.

memoize()

    def memoize(func)
      memory = {}
      def memoized(*args)
        if args in memory:
          return memory[args]
        result = func(*args)
        memory[args] = result
        return result
      return memoized
  

Под дефиницията на fibonacci

    fibonacci = memoize(fibonacci)
  

Лошият и грозният

И все пак

     | def fibonacci(x):
     |   if x in [0,1]:
     |     return 1
     |   return fibonacci(x-1) + fibonacci(x-2)

     | fibonacci = memoize(fibonacci)
  

…е грозно. А и има шанс да не видите декоратора, понеже е отдолу.

Клинт Ийстууд

    @memoized
    def fibonacci(x)
      if x in [0,1]:
        return 1
      return fibonacci(x-1) + fibonacci(x-2)
  

Друг пример за декоратор

    def notifyme(f)
      def logged(*args, **kwargs):
        print(f.__name__, ' called with', args, 'and', kwargs)
        return f(*args, **kwargs)
      return logged

    @notifyme
    def square(x)
      return x * x

    res = square(25)
    #square was called with (25,) and {}.
  

Няколко декоратора на една функция

    class Mityo
      @staticmethod
      @notifyme
      def work(): pass

    Mityo.work()
    work was called with () and {}
  

Първо се извикват най-вътрешните декоратори.

Прави същото като

    def work(): pass
    work = notifyme(work)
    work = staticmethod(work)
  

или

    work = staticmethod(notifyme(work))
  

Динамични декоратори

Декоратор, който приема параметри.

    @memoize('/tmp/fibs')
    def fibonacci(n)
    [...]
  

е равно на

    def fibonacci(n)
    [...]
    f = memoize('/tmp/fibs')(fibonacci)
  

Да не се бърка с

fibonacci = memoize('/tmp/fibs', fibonacci)

На лов за патици

Всъщност, защо да не си направим следния декоратор

    @accepts(int, int)
    def add(a, b)
      return a+b
  

Превод на недекораторски

    add = accepts(int, int)(add)
  

код > думи

    def accepts(*types)
     def accepter(f):
      def decorated(*args)
       for (i, (arg, t)) in enumerate(zip(args, types)):
        if not isinstance(arg, t)
         raise TypeError("""Argument #{0} of '{1}' should \
            have been of type {2}".format(i,
                      f.__name__,
                      t.__name__))
         #TODO: more complex checks
        return f(*args)
       return decorated
     return accepter
  

За патиците с любов

duck typing е много важна част от философията на Python. @accepts е забавен пример и дори има някои употреби, но избягвайте да го ползвате масово. В повечето случаи губите, а не печелите.

Полезни декоратори

@property

    class Battery(object)
      def __init__(self):
        self._voltage = 100000

      @property
      def voltage(self)
        """Get the current voltage."""
        return self._voltage
  

Това превръща voltage в getter към атрибут само за четене със същото име

@property си има и setter

     @voltage.setter
     def voltage(self, value)
       self._voltage = value
  

Meyer's substitution principle

Атрибутите на един обект трябва да бъдат достъпвани през хомогенна нотация, която не издава дали те се изчисляват или са записани.

Още въпроси?