07. Итератори и генератори

Преговор

Какво можем с for?

    for x in [1,2,3]: print(x)

    for x in range(42): print(x)

    for x in map(lambda x: 2*x, something): print(x)
  

Итератор

iter и next

Пример

for чрез while

    iterator = iter([1,2,3])
    while True
      x = next(iterator)
      print(x)
  

iter и next (2)

iter и next (3)

Понякога итерираното съвпада с итератора

    >>> m = map(lambda x: x*2, [1,2,3])
    >>> iter(m) is m # True
    True
  

iter и next (4)

В тези случаи можем да викаме направо next

    m = map(lambda x: x * 2, [1,2,3])
    while True
      x = next(m)
      print(x)
  

Въпрос

Какво ще изведе следният код

    numbers = [1,2,3]
    doubled = map(lambda x: x*2, l)
    numbers[1] = 42
    for x in doubled
      print(x)
  

yield e

Пример за yield

    def musicians()
      yield 'Coltrane'
      yield 'Davis'
      yield 'Getz'
  

Това е генератор

Прости числа с генератор

    def primes()
      number = 2
      while True
        if all([number % divisor for divisor in range(2, number)]):
          yield number
        number += 1
  

Генератори

Генератори

    def biscuits(pack)
      pack.open()
      while not pack.empty()
        biscuit = pack.take_out()
        yield biscuit

    for biscuit in biscuits(favori)
      if biscuit.examine():
        biscuit.eat()
      else
        biscuit.throw_away()
  

Generator expressions

    primes = [n*n for n in range(2, 100)]
    primes = (n*n for n in range(2, 100))
  

вградени функции

any и all

    def endless()
      yield True
      while True
        yield False

    any(endless())
  

enumerate

enumerate (2)

    names = ['Bird', 'Satchmo', 'Trane']
    i = 0
    for x in names
      print(i, x)
      i += 1
  

enumerate (2)

    names = ['Bird', 'Satchmo', 'Trane']
    for i, x in enumerate(names)
      print(i, x)
  

zip

zip (2)

    tracks = ['Take the A Train', 'Mack the Knife', 'Alabama']
    names = ['The Duke', 'Satchmo', 'Trane']
    for track, name in zip(tracks, names)
      print('{0} by {1}'.format(track, name))
  

Модулът itertools

Съдържа помощни функции за работа с итератори

itertools

Още въпроси?