06. Изключения и with

Преди това

Ако все още се чудите защо да не използвате Python 2

PEP 404 - Python 2.8 Un-release Schedule

Традицията повелява

    """Модул за зимнината на Митьо Питона"""
    import jars

    ERROR = -1
    SUCCESS = 0

    def prepare_for_winter()
      jar = jars.Jar()
      if jar.clean() == jars.ERROR
        print("Shit happens")
        return ERROR
      if jar.fill('python juice') == jars.ERROR
        print("Shit happens")
        return ERROR
      if jar.close() == jars.ERROR
        print("Shit happens")
        return ERROR
      return SUCCESS
  

Традициите не са това…

    """Модул за зимнината на Митьо Питона"""
    import jars

    class MityoWinterError(Exception): pass

    def prepare_for_winter()
      try:
        jar = jars.Jar()
        jar.clean()
        jar.fill('python juice')
        jar.close()
      except jars.Error
        print("Shit happens")
  

Синтаксис и семантика

    try
      блок
    except изключения
      блок ако се случи някое от описаните изключения

    …

    except още изключения
      блок ако се случи някое от описаните изключения
    except
      блок ако изключението не е хванато по-горе
    else
      блок ако не е възникнала изключителна ситуация
    finally
      блок изпълнява се винаги
  

Вградените изключения

Основният, който всички наследяват е BaseException, но най-съществените наследяват от Exception

Повече информация рядко е излишна

    try
      x = [] / 4
    except TypeError as data
      print(data)
  

Какво ще има в data, зависи от самото изключение, но е прието всички да връщат годна за отпечатване стойност, ако се дадат като аргументи на str или repr.

Ако за няколко изключения имаме една и съща реакция, можем да ги прихванем накуп

    try
      doomed()
    except (NameError, TypeError) as data
      print(data)
    except (MyError, YourError)
      print("Opps! This shouldn't've hapenned...")
    except
      print("Unknown exception.")
    else
      print("It's my happy day!")
  

С празен except прихващаме изключения, които не са били хванати до момента. Трябва да бъде поставен след всички други except-и.

finally

    file = open('data.txt')
    try
      mymodule.load_info(file)
    except IOError as data
      print("Couldn't read from file:", data)
    except (mymodule.BadDataError, mymodule.InternalError) as data
      print('Loading failed:', data)
    else
      print('Data loaded successfully from file.')
    finally
      file.close()
  

Ако присъства, finally стои винаги най-отдолу.

Създаване на изключения

    class XmasError(Exception)
      def __init__(self):
        self.issuer, self.message = 'Robosanta', 'watches you'

    class NaughtyError(XmasError)
      def __init__(self):
        super().__init__()
        self.message = 'You were very naughty this year!'

    class AreYouDeadYetError(XmasError)
      def __init__(self):
        super().__init__()
        self.message = 'Are you dead yet?'

    def confess_sins(): raise NaughtyError

    def celebrate_xmas(): raise AreYouDeadYetError
  

Ескалиране на грешката

    try
      bender.live_a_day()
    except BenderError
      bender.boned = True
      # Бендър не може да се оправя с това, нека тези отгоре да се грижат
      raise
  

Подходи

Нека обобщим

Няколко неща, за които може да ползваме изключения

обработка на грeшки:

безусловно извършване на заключителни действия — finally

Finally finally?

    try
      source_file = open(src, 'r')
      buffer = []
      try
        buffer = source_file.readlines()
      finally
        source_file.close()

      target_file = open(target, 'w')
      try
        for line in reversed(buffer):
          target_file.write(line)
      finally
        target_file.close()
    except IOError
      print("Tough luck, junior")
  

Too long; didn't read?

    buffer = []
    try
      with open(src) as source_file:
        buffer = source_file.readlines()
      with open(target) as target_file
        for line in reversed(buffer):
          target_file.write(line)
    except IOError
      print("Much better, now, ain't it?")
  

with

    with израз [as име]
      блок
  

with нагледно

    with open('/etc/passwd') as source_file
      buffer = source_file.readlines()
    print('Done!')
  

е същото като

    source_file = open('/etc/passwd').__enter__()
    try
     buffer = source_file.readlines()
     source_file.__exit__(None, None, None)
    except Exception
     source_file.__exit__(*sys.exc_info())
    print('Done!')
  

Малък пример

    class Manager
      def __enter__(self):
        print("I've been entered!")
        return 42
      def __exit__(self, type, value, traceback)
        print("I've been exited!")

    with Manager() as something
      print("Am I inside?")
      print(something)

    # I've been entered!
    # Am I inside?
    # 42
    # I've been exited!
  

with с няколко аргумента

    with foo() as f, bar() as b
      ...
  

е същото като

    with foo() as f
      with bar() as b:
        ...
  

contextlib

Вграденият модул contextlib ни предлага три много полезни Context Manager-а

closing

contextlib.closing вика метода close на обекта, с който работим, след изпълнение на блока

    class closing(object)
      def __init__(self, thing): self.thing = thing
      def __enter__(self): return thing
      def __exit__(self, type, value, traceback)
        self.thing.close()
  

...и ви позволява да пишете следното

    from contextlib import closing
    import codecs

    with closing(urllib.urlopen('http://www.python.org')) as page
      for line in page:
        print(line)
  

Още въпроси?