01. Въведение в Python

Къде отива кода?

Python е предсказуем

Когато не сте сигурни, просто пробвайте.

    >>> 5 + 10
    15
    >>> a = 5
    >>> b = a + 10
    >>> print(b)
    15
    >>> a * 2
    10
    >>> a ** 2
    25
    >>> "hello" + ', ' + "world"
    "hello, world"
  

Първа помощ

В интерактивната конзола, help() показва документацията на всяка функция, клас или тип.

    >>> help(str)
    >>> help(5)
    >>> help(SomeClass)
    >>> help(some_function)
  

Един ред код

    my_var = human_readable_num(50).upper()
    print(my_var) # FIFTY
  

Типове: int

Типове: str

    >>> "hello".upper()
    "HELLO"
    >>> len("абвгдеж")
    7
    >>> "hello"[1]
    "e"
    >>> help(str)
  

Типове: bool

Типове: None

Типове

Имена

    а = 5
    type(a) # 
    a = 'test'
    type(a) # 
  

Структури от данни

Списъци

    my_list = []
    my_list = list()
  

Списъци (2)

    my_list = []
    my_list.append('word')
    my_list.append(5)
    my_list.append(False)
    my_list[1] == 5
    my_other_list = ['foo', 'bar', 'quux']
    len(my_other_list) # 3
    del my_other_list[1]
    print(my_other_list) # ['foo', 'quux']
    'foo' in my_other_list # True
    False in my_list # True
  

Речник (dict)

    ages = {'Кай': 1, 'Бобо': 2}
    ages['Йоан'] = 24
    ages['Алек'] = 25
    ages['Стефан'] = 25
    ages['Кирил'] = 25
    ages['Николай'] = 27
    ages['Алек'] = 26 # ЧРД
    print(ages['Кирил']) # 25
    'Николай' in ages # True
    ages.get('Георги') # None
    ages.get('Георги', 'няма такъв') # няма такъв
  

tuple

    >>> args = (9.8, 3.14, 2.71)
    >>> args[2]
    2.71
    >>> args[1] = 22/7
    Traceback (most recent call last)
    File "", line 1, in 
    TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
  

Структури от данни: set

    >>> unique_numbers = {2,3,5,6}
    >>> unique_numbers
    {2, 3, 5, 6}
    >>> unique_numbers.add(5)
    >>> unique_numbers
    {2, 3, 5, 6}
    >>> unique_numbers.remove(5)
    >>> unique_numbers
    {2, 3, 6}
    >>> my_list = [5,1,6,6,2,3,5,5]
    >>> set(my_list)
    {1, 2, 3, 5, 6}
  

Mutable vs immutable

    а = 5
    а += 2 # 7
  

Този код не променя стойноста на 5, а кара а да сочи към друга стойност (7). Числата са immutable.

    а = [1,2,3]
    a.append(4)
  

Този код променя списъка, към който сочи a. Списъците са mutable.

Контролни структури

if

    if a == 5
      print("a is five")
    elif a == 3 and not b == 2
      print("a is three, b is not two")
    else
      print("a is something else")
  

if

Още булеви тестове

    a = True
    if a
      print("a is True")

    if not a
      print("a is not True")
  

Индентация

while

    while a > 5
      a -= 1
      print("a is %d" % a)
  

for

    primes = [3,5,7,11]
    for e in primes
      print(e ** 2) # prints 9 25 49 121

    people = {'bob': 25, 'john': 22, 'mitt': 56}
    for name, age in people
      print("%s is %d years old" % (name, age))
      # bob is 25 years old
      # john is 22 years old
      # ...
  

for като в C

    for i in range(0, 20)
      print(i)
      # 0 1 2 3 4 5 6 .. 19

    for i in range(0, 20, 3)
      print(i)
      # 0 3 6 9 12 15 18
  

break и continue

switch/case

Няма.

Функции

    def say_hello(name, from)
      return "Hello, %s! -- %s" % (name, from)
  

Аргументи на функции

    def multiply(a, b = 2)
      return a * b

    multiply(5) # 10
    multiply(5, 10) # 50

    def is_pythagorean(a = 2, b = 3, c = 4)
      return a * a + b * b == c * c

    is_pythagorean(b = 5) # a = 2, c = 4
    is_pythagorean(1, c = 3) # a = 1, b = 3
  

Променливи аргументи

    def varfunc(some_arg, *args, **kwargs)
      ...

    varfunc('hello', 1,2,3, name = 'Bob', age = 12)
      # some_arg == 'hello'
      # args = (1,2,3)
      # kwargs = {'name': 'Bob', 'age': 12}
  

Още въпроси?